GDPR

GDPR, Spracovanie osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej v texte len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracúva osobné údaje dotknutej osoby politická strana Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, so sídlom Inovecká 527/28, 949 01 Nitra, IČO: 54731348, politická strana zapísaná v Registri politických strán a politických hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. SVS-OVR1-2022/028906 (ďalej v texte len „prevádzkovateľ“).

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame v nasledovných prípadoch, ak:
a) sa dotknutá osoba prihlásila na odber správ, noviniek alebo informácií o aktivitách prevádzkovateľa,
b) dotknutá osoba požiadala prevádzkovateľa o informácie,
c) dotknutá osoba prejavila záujem stať sa dobrovoľníkom prevádzkovateľa,
d) dotknutá osoba uviedla svoje osobné údaje v podpisovom hárku, v ktorom vyjadruje súhlas s tým, aby vznikla politická strana Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja,
e) dotknutá osoba prejaví záujem poskytnúť dar prevádzkovateľovi.

Poskytnutím osobných údajov vyjadruje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely:
a) poskytovania informácií o činnosti prípravného výboru a činnosti politickej strany, a to vrátane zasielania elektronickej pošty o novinkách, aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré zaslala,
b) komunikácie s dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o činnosť prípravného výboru alebo politickej strany,
c) komunikácie a evidencie podporovateľov a darcov,
d) plnenia zákonných povinností politickej strany podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach,
e) správy webového sídla prevádzkovateľa a jeho účtov na sociálnych sieťach,
f) preukazovania a uplatňovania nárokov a práv prevádzkovateľa pred orgánmi verejnej moci.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po nevyhnutnú dobu najdlhšie po dobu 5 rokov v rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresa trvalého pobytu a adresa pre doručovanie pošty,
d) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

Osobné údaje dotknutej osoby, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o nej spracovávame, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny sa neuskutočňuje a nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas písomne u prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov je prejavom slobodnej a vážnej vôle dotknutej osoby.