GDPR

Spracovanie osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej v texte len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracúva osobné údaje dotknutej osoby prípravný výbor politickej strany s názvom Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja v zložení: Marek Hattas, Roman Ágh, Ladislav Mášik (ďalej v texte len „prevádzkovateľ“), pričom tieto osoby sú zodpovedné za ochranu osobných údajov dotknutej osoby. Po registrácii a vzniku politickej strany Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja preberá od členov prípravného výboru postavenie prevádzkovateľa politická strana.

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame v nasledovných prípadoch, ak:

 • a) sa dotknutá osoba prihlásila na odber správ, noviniek alebo informácií o aktivitách prevádzkovateľa,
  b) dotknutá osoba požiadala prevádzkovateľa o informácie,
  c) dotknutá osoba prejavila záujem stať sa dobrovoľníkom prevádzkovateľa,
  d) dotknutá osoba uviedla svoje osobné údaje v podpisovom hárku, v ktorom vyjadruje súhlas s tým, aby vznikla politická strana Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja,
  e) dotknutá osoba prejaví záujem poskytnúť dar prevádzkovateľovi.

Poskytnutím osobných údajov vyjadruje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely:

 • a) poskytovania informácií o činnosti prípravného výboru a činnosti politickej strany, a to vrátane zasielania elektronickej pošty o novinkách, aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré zaslala,
  b) komunikácie s dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o činnosť prípravného výboru alebo politickej strany,
  c) komunikácie a evidencie podporovateľov a darcov,
  d) plnenia zákonných povinností politickej strany podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach,
  e) správy webového sídla prevádzkovateľa a jeho účtov na sociálnych sieťach,
  f) preukazovania a uplatňovania nárokov a práv prevádzkovateľa pred orgánmi verejnej moci.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po nevyhnutnú dobu najdlhšie po dobu 5 rokov v rozsahu:

 • a) meno a priezvisko,
  b) dátum narodenia,
  c) adresa trvalého pobytu a adresa pre doručovanie pošty,
  d) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

Osobné údaje dotknutej osoby, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o nej spracovávame, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny sa neuskutočňuje a nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas písomne u prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov je prejavom slobodnej a vážnej vôle dotknutej osoby.